Иншо дар бораи модар-ватан
※ Download: Иншо дар бораи модар-ватан

иншо дар бораи модар-ватан

Лола Курбанова - Лезгияр 143. Хазорон шукр, аз ман сохти инсони сохибдил, Ба руям аз саодат, аз шарофат нур мепоши.

иншо дар бораи модар-ватан

В качестве исследователей были трудоустроены выдающиеся 12,4 из 1 000 экономически активного населения, в целом — более 401 724 человек. Муаллиф: Лоиқ Шералӣ 29. Худованд Худ окилу доност, хамаи он аъмоли хайре ба даргохаш кабул мегардад, ки холисона анчом дода шудааст. Шавку нишот, дилбастагй ба хушихои зиндагй дар ашъори шоирони ин ахд хеле равшан аст.


МУНДАРИЧА МУКАДДИМА БОБИ ЯКУМ. АЙНИ ДАР НАСРИ МУСТАНАДИ ТОЧИК БОБИ ДУЮМ. АЙНИ ПАЙВАСТА БА КОРГОХИ ЭЧОДИИ У БОБИ СЕЮМ. АЙНИ ДАР НАСРИ МУОСИРИ ТОЧИК ХУЛОСА ФЕХРИСТИ МАНОБЕЪ МУКАДДИМА Садриддин Айни 1875-1954 аз чумлаи он чехрахои фархангии дунёи форсизабон буд, ки овони тифливу наврасиаш миёни мардуми дехот гузашта, баъдан дар шахр рузгор мебинад. Айни нуздах соли умрашро сарфи тахсил дар мадрасахои Бухоро карда, дар хамин мухит бо бузургоне мисли Ахмади Дониш...

История исторической науки и историография социалистического строительства в Таджикистане... Аз таърихи ташкилёбии Империяи дуюм дар Франсия 1852-1870 1.

Фаъолияти Наполеони III дар бобати ташкил намудани Империяи дуюм 1. Ьаёти ичтимои-иытисоди ва болоравии ьаракати корц Боби II. Сиёсати хорижии Наполеони III ва шикасти империяи дуюм 2.

Самтьои асосии сиёсати хорижии Франсия дар сольои 50-60 асри XIX 2. Жанги Франсия ва Пруссия. Шикаст хурдани Империяи Наполеони III. Љавоб: Тартиби хавасмандгардони ва ба љавобгарии интизоми кашидани кормандони макомоти прокуратура дар асоси моддаи 55 Конуни конститутсионии Чумхурии Точикистон « Дар бораи макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон» ва Низомнома « Дар бораи хавасмандгардони ва масъулияти интизомии прокурорхо, муфаттишхо ва дигар кормандони макомоти прокуратураи Чумхурии Точикистон мукаррар карда мешаванд.

Савол: Кадом намудхои хавасмандгардонии... Дар дарозои замоньо миллати мо аз шебу фарози таърих ва озмоишьои сахту сангин гузашта бошад ьам, дастовардьои фарьанги асил, ьувияти миллц, забони ноби модарц, илму адабиёти оламгирашро нигоь доштааст. Ба ьамагон маълум, ки ниёгони мо бо талыини афкори пурарзиши «Пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек» беьтарин ва равшантарин орзуву омоли инсоният ва рукньои ахлоыи ьамидаро басо орифона ифода намудаанд, ки ин каломи пурьикмат дар тўли асрьо барои ташаккули арзишьои...

Решение женского вопроса в СССР 1917-1937 гг. Борьба Советской власти за раскрепощение женщин- таджичек 1917-1929гг.

Из истории положения женщин Средней Азии до и после распространения ислама. Донишгоњи миллии Тољикистон «Њафтаи илм»ро бо баргузории Конференсияи илмї-назариявии њайати устодону кормандон, докторантону аспирантон ва магистрњову донишљўён таљлил мекунад.

Ин падидаи нек дар давраи соњибистиќлолии кишвари азизамон шукўњу шањомати тоза касб карда, дар он санањои муњимми таърихиро љашн мегиранд. Дар ин замина конференсияи имсола ба «25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» бахшида мешавад. Воќеан, Истиќлолияти давлатї бузургтарин дастовард ва ормони миллиест, ки мо — тољикон... Он бо иштироки густардаи равандҳои мутобиқшавӣ, ки дорои асосҳои физиологӣ ва равонӣ мебошанду аз рӯи ду стратегия — кушода ва пӯшида сурат мегиранд.

Яке аз падидаҳои муҳими муҳоҷират дар соҳаи мутобиқшавӣ «стресси маънавӣ» ва сатҳи ниҳоии он — «ҳолати садамаи равониии шадиди маънавӣ» маҳсуб мегардад.

Муҳоҷират бо ғасб экспансия робитаи ногусастанӣ дорад ва баъзан маҳз ба ғасб нисбат дода мешавад. Ғасби қаламравӣ дар равандҳои этникӣ... Бундан гъайры Ватан, ватанперверлик мевзусы етекчи ерлерден биринде тура. Чюнки къырымтатар халкъына ватанперверлик, ватангъа севги ве садыкълыкъ айрыджа хас дуйгъулардыр: « Ватан севгиси — севгилернинъ энъ буюгидир», «Ватансыз адам — йырсыз бульбуль», «Ана юртунъ — алтын бешик».

Халкъ, джемаат, бирлик, бераберлик, достлукъ акъкъында да чокъ аталар сёзлери яратылгъан. Оларда халкънынъ, джемаатнынъ кучь-къуветине буюк ишанч бильдириле, бирликте арекет этмеге чагъырыла: «Халкъ уфурсе — боран къопар», «Джемаатнен... Мусаллахи Чумхурии Точикистон зодаи истиклолият буда, дар шароити вазнин таъсис ёфтаанд.

Бинобар мо бояд шукронаи истиклолият ва шукронаи ин хонаи обод намоему, дар ободтар гаштани Ватани азизамон сахми хешро гузорем. Дар ин муддати нисбатан кутохи таърихи чузъу томхои он ба неруи кудратманди низоми мухофизи сулху субот ва фазои орому осудаи мамлакат табдил ёфта, холо ба Ватан ва халки худ содикона хизмат мекунанд. Артиши чавони Точикистон, хусусан дар солхои душвори фочеабори чанги шахрванди якчо бо макомоти...

Мирзо Турсунзода соли 1911 дар деҳаи хушманзараи водии Хисор ба дунё омадааст. Падараш, усто Турсун яке аз ҳунармандони гулдасти ин води буд. Бо вуҷуди ин зиндагонии аҳли оилаи у қашоқона мегузашт. Ба ин нигоҳ накарда, усто Турсун мехост, ки Мирзо соҳиби хату савод шавад. Мирзои хурдсол чанде дар назди муллои деҳа таҳсил кард. Баъди ғалабаи Инкилоби Октябри Кабир, ба рӯи мардуми камбағал дари бахту саодат ва илму маърифат кушод.

Дере нагузашта дар Каратог мактаби нави Советӣ ташкил ёфт ва Мирзо аз... «Сесад саволу ҷавоб оиди муоми-лоти пул, қарз ва бонқдорй». Тақриздиҳандаҳо: номзади илми иқтисод, дотсент Қурбонов 3. Муҳаррири масъул: Бобоҷониён А. Муҳаррири техникй: Ғафоров К. Дар низоми бонкдории кишвар, дар тапшили идо-раи иқтисодиёти давлатдорй мутахассисони самтҳои гуно-гун, аз қабили иқтисодчиён...

КИСМХОИ ТАРКИБИИ ОН Компютерхои фардии хозиразамон аз кисмхои зерин иборат аст 1. Принтер Блоки системави кисми асоситарини компютер ба хисоб меравад.

Дар дохили блоки системави манбаи барк, микропротсессор, хотира ва дигар элементхои идоракунанда ва таъминкунандаи кори компютер чойгир шудааст. Манбаи барк — барои чараёни электрики тагйирёбандаро ба чараёни доими додан хизмат мекунад. Мутавачех шавед, ки ишки бо табиат дар ин асно дарч гардидааст.

Яъне дар ислом табиат, коинот, хусусияти физикии инхо, хусусияти химияви , биологи ва гайра бе нихот мухим аст. Аллох Раббилъоламин ба инсон акл ва шуур мантик логика додааст.

Инсон аз вакте ки аклнокиаш ба як дарачаи хос расид ба худ бенихоят бисёр саволхо зиёд медод. Аз кабили мо дар кучо вокеъ гардидаем, коинот чист , офтоб ё мохтоб чист, ё мо дар коинот танхоем , сайёрахо чистанд , мо чи тавр нафас мекашем...

Полковник К-в: истеъфо Эмомтапак Рахмонов. Имрӯз дар Маскав, фардо дар Душанбе - Duration: 5:33. Группа 24 26 фев 2013 дар суханони сангак хакикат вучуд дорад. Баъди пош хурдани Иттињоди Шуравї кишварњои навтаъсис, алалхусус давлатњои мустаќили Осиёи Марказї дар заминаи биною иншооти амнияти њарбидошта, ќуввањои мусаллањи хешро бунёд намуданд. Њамзамон онњо аз Артиши пурќудрати Шуравї техникаи мухталифи љангї ва яроќу аслињаи гуногунро мерос гирифтанд.

Вазъи душвори њарбї-сиёсии он солњо имкон надод, ки Тољикистон аз мероси Артиши Иттињоди Шуравї бархурдор гардад. Дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон... Люди практически во всех случаях жизни могут слушать радио. Для восприятия информации по радио не обязательно быть грамотным, так как оно доступно всем слоям население, за исключением, конечно, людей, лишенных дара способности слышать. Сейчас органы информации, превратившись в средство идеологического и политического воздействия, могут одновременно охватить миллионы людей.

Можно посчитать ущерб, нанесенный атомной бомбой, но никто не может посчитать, сколько... Дар кадоме аз чавобхо ёдгории забони сугди зикр шудааст?

Системаи флексияи кадим дар кадоме аз забонхои миёнаи эрони побарчо монд? Дар кадоме аз чавобхо ёдгории забони сугди зикр шудааст? Аз Мугулистон катиба ба кадом забонхо дастрас шудааст? Чил вожаи хоразми дар асари кадом олими асримиёнаги омадааст? Садонокхои димоги дар кадоме аз забонхои миёнаи эрони вучуд доштанд? Акнун Чумхурии Точикистон такдири сарнавишти худро анику мушаххас дарк намуда,ба сохтмони давлати хукукбунёд тамоми хастиашро ровона сохта истодааст.

Дар замони хозира халк баёнгари сохибихтиёри ва сарчашмаи ягонаи хокимият баромад карда онро бевосита тавассути интихоботи бевоситаи Президент,ваколати Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии ЧТ ва ё бавосита намояндаги,мисол,Мачлиси милли амали мегардонад... Таъсири тагирёбии иклим ба саломатии инсон ва инъикоси он дар ВАО Кисмати 1 2. Роххои баланд бардоштани маълумотнокии ахоли Чалби ВАУ рузнома, радио ТВ, вебсайт Ба воситаи ВАУ чалби чомеа,макомотхои давлати, ташкилотхои чамъияти ба мавзуи тагиёрбии иклим ва фаъол намудани онхо дар ин самт.

Пуркувват ва муттахид намудани роли хабарнигорон дар пешниходи хабархои фаври ва анику дуруст барои чомеа. Дар мамлакат истехсоли пахта минбаъд хам зиёд карда мешавад, вале масъалаи на танхо дар бораи афсудани микдори он, балки чи тавре ки дар карорхои партия ва хукумат нишон дода шудааст, дар возеъ чори намудани кишту навъхои пуркимматии пахтаи махинах такмини структураи истехсоли навъхои миёнанахи дорои...

«Ариана Вайҷа» бо баъзе тахминҳо куҷоро мегуфтанд? Сафири Рум — Зимарх кадом дарёро «Вехрот» ном мебарад? Қисмати ҷанубии Тоҷикистони имрӯзаро қатторкуҳҳои Ҳисор, дар Шимол то Ҳиндро дар замони... Установлено, что 41 слогов покрывают 50% таджикского текста: Таблица 2. Минска» Реферат учащихся 10 «Б» класса Коробовой Анны Александровны Ракицкой Дарьи Александровны МУСТАФА КЕМАЛЬ АТАТЮРК И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ Руководитель: А.

Ракович Минск, 2016 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 Глава I. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ТУРЦИИ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 5 Глава II. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ МУСТАФЫ КЕМАЛЯ АТАТЮРКА ДО ПРИХОДА К ВЛАСТИ... Бо забони англисы калимаи Net шабака мебошад? Инчунин Шумо метавонед: ки аз почтаи... ХУРОСОН ДАР АСРИ XV Вазъи кишоварзи. Дар давраи хукмронии Темуриён ваъияти кишоварзц-хочагии кишлоы нисбат ба замони мущулхо хеле беьтар гардид. Бар асари чангу чидолхои харобиовари Темур мардуми бисёре нобуд гардида буданд.

Вале бо вужуди ин Темур барои барыарор намудани иншооти обёриву вайронкардаи мущулхо ва васеъ гардонидани майдоньои киштбоб дар чандин вилоятьои мамлакат тадбирьо андешид. Чунончи дар Марв - водии дарёи Мургоб бо жалби ьарбиён ва ашрофон...

Маълумоти мухтасар дар бораи ширкат 2. Тахлили хуччатхои шуъба 4. Интихоби таъминоти барномави, ки барои сохтани зерсистема лозиманд Хулоса МУКАДИММА Дар давоми гузаронидани тачрибаомузии пеш аз дипломи ман ба кору фаъолияти шуъбаи фуруши КВД «talco»-и ш. Турсунзода аз наздик шинос шудам. Хамаи хуччатхое, ки ин шуъба тайёр мекунад дар зер баён менамоем.

Мавзуи дипломии ман Зерсистемаи автоматонидашудаи... Руми хаёти фалсафи ва дини дар ислом аст. Банда дар акидаи олам, ки Мавоно Руми шаш дафтари «Маснавии Маънави»-ро ба шаш пайгамбари мурсал ташбех додаст. Одам с , Нух н Иброхими х Мусои к Исои р Мухаммад с.

Баъди гайбзадани Шамси Табрези, Чалолиддин бо Хисомуддин марди Хак буд аз ин лихоз ба чалолиддин багоят наздик ва дусти хакики мешаванд. Бо маслихати Хисомуддин дар мудати 10-сол «Маснавии Маънави»-ро менависад. Худи Чалолиддин дар хар як дафтараш Хисомуддинро зикр мекунад:... Он чӣ дар васфи биҳишт фармуд Қуръони Карим, Соҳиби Қуръон бигуфто, зери пои модар аст. Ривоят мекунанд, ки Худованд накҳат аз гул, нӯш аз ангубин, гармӣ аз офтоб, тароват аз борон, шукӯҳ аз осмон, борондагӣ аз абр, равшанӣ аз субҳ, зебоӣ аз баҳору хушилҳонӣ аз андалебро қатра - қатра ҷамъ оварду занро офарид, то ҷаҳонро равшану инсониятро хушбахт гардонад.

Соли 1980 дар вилояти Кўлоб, наздикии Ховалинг ҳангоми ҳафриёти археологй бозёфтҳое ба даст омаданд, ки далели ҳанўз ним миллион сол пеш дар замини Точикистон зиндагй кардани одамони ибтидой буданд. Дар кўҳсори Точикистон ёдгориҳои давраи мезолит ва неолит ёфт шуданд. Ду қабати поёнии мадании бошишгоҳи Тутқавул, наздикии Норак ҳазораҳои Х-VII то мелод ба давраи мезолит мансубанд. Ҳанўз дар асри санг маскуншавии...

Тартиби афрохтани Парчами давлатии Їуміурии Тоїикистон Парчами давлатии Їуміурии Тоїикистон дар їойіои зайл ба таври доимї афрохта мешавад: а дар боло ё пештоѕи бино ва ё ба пояи махсус дар іавлии ѕароргоіи расмии Президенти Їуміурии Тоїикистон, Маїлиси миллии Маїлиси Олии Їуміурии Тоїикистон, Маїлиси намояндагони... Октябр як деҳаи хурдакаки камаҳолӣ буд.

Бо вуҷуди хурд буданаш дар Бухорои Шарқӣ бо бозорхои калони хариду фурӯши мол маълуму машҳур буд. Одамон аз гирду атроф ва кӯҳистонҳои дурдаст ба ин ҷо омада молу маҳсулоташонро мефурӯхтанду маводи рӯзғорро харида бармегаштанд. Аз соли 1924 Душанбе ҳамчун пойтахти Тоҷикистон шинохта шуд. Душанбе рӯз ба рӯз тараққӣ карда ба маркази нави иқтисодию сиёсӣ ва фарҳангии тоҷикон мубадал гашт. Душанбе дар давоми 70-соли мавҷудияти Ҳукумати Шӯравӣ аз як деҳаи хурди назарногир... Пайвастшавии компютер имконияти павастани одамон ба якдигар оварда мерасонад.

Даххо ва хатто садхо одамон аз шабакаи локали истифода баранд хам, дар шароити хозира миллионхо одамон аз шабакаи Интернет истифода бурда истодаанд. Хар як истифодабарандаи одди метавонад тавасути шабака бо дилхох дигар истифодабаранда алока намояд. Бо хамин максад низ шабакаи Интернет сохта шуда буд. Дар соли 1961 Леонард Клейнрок Leonard... САКМ ва И Тоирова М. Таснифот Спецификации барои забони HTML 1. Орманда қалғанда ең жақсысы ашық алаңға шыққан жөн, нөсерлі дауыл, найзағай жарқылдаған кезде жалғыз тұрған ағашқа жасырынбаңыз, электр беру желілерінің діңгектеріне жақындамаңыз.

Дауылды жел, қарлы боран кезінде үйден тек ерекше жағдайда ғана бірнеше адам болып шығады. Шаңдақ дауыл жақындағанда үйде есік пен терезені нығыздап жауып, ғимараттан шықпаған жөн. Үй хайуанаттарын қорға немесе ғимарат ішіне қамау... ТАДЖИКСКИЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВ 1. Бартарии асосии симе, ки дар асоси «витая пара UTP» сохта шудааст дар чист?

Химояи баланд аз монеъа барои додугирифти маълумот Масофаи калони имконпазир барои додугирифт Суръати калони имконпазир барои додугирифт +Монтажи содда ва нархи паст 2. Норасоии ососии сими оптововолокнои дар чист? Зарурияти истифодаи терминаторхо барои мутобикат Суръати наонкадар баланди додугирифти маълумот Дарозии ками имконпазири сим +Нархи бехад зиёди сим ва монтаж ва таъминоти...

Жалқы есімдер мағына жағынан белгілі бір ұғымды білдірмейді, тек бір жеке- дара затты басқа заттардан ажырату үшін қойылған белгі - ат ретінде ғана жұмсалады. Ішіндегі әр қилы ұсақ топтарды сөз етпегенде, жалқы есімдер ең әуелі үлкенүлкен екі салаға бөлінеді: оның біріншісі - кісі аттары ономастика , екіншісі - географиялық атаулар... Показываю казахский национальный головной убор. Называю злементы казахского орнамента «рога борана», «птичий клюв» Игра «найди узор» Предлагаю выполнить работу.

Рассматривают малахай, повторяют и называют элементы казахского орнамента, рисуют их в воздухе пальчиком. Находят узор по указанию воспитателя.

Выбирают узор и располагают его на маекте малахая, чередуя рога борана, птичий клюв. Алдар благодарит детей за малахаи, поет песенку детям. Өзектілігі: Күршім ауданының тарихын біліп жатқан жастардың аздығы. Мақсаты: Туған жеріміздің дария қойнауына үніліп, аудан тарихын өкшелеп, жоқты іздестіріп, барды түгендеп, кешегі мен бүгінді ұштастыруға талпыну.

Күршім туралы мәліметттерді іздестіру және жинақтау. Күршім ауданындағы жер атауларының топонимикасын зерттеу. Донистани ин асосхо махсусан, дар чомеае, ки дар давраи гузариш ё ин ки дар давраи азнавсозии режими сиёси карор дорад, хеле мухим аст.

Зарурати истифодаи мафхуми «Режими сиёси» дар он зохир мегардад, ки шакли идоракуни аксар вакт гуё мавзую масъалахои режими сиёсиро фаро мегирад, дар хеч сурат наметавонад, ки мохият ва хусусиятхои давлатро ба пурраги... До гостиницы приблизительно, было километров полтора. Мы по дороге шли. Вдруг с напротив нас появились афганские солдаты, и кричали: Дреш! Остановились на своих местах.

Мы им объясняли на языке дари, что мы советские и заблудились. Мы идём в гостинице «Ариана». Командир приказал, чтобы они нас сопровождали до гостинице. Мы благодарили их, и зашли. Мы радовались, что добрались… Но, у прохода, все нас ждали злым взглядом… Мы конечно получили здорово...

Пчелы в поле и в садуОбучают нас труду. И к тому же в их трудеВсе по справедливости. Отражение в водеУчит нас правдивости. Учит снег нас чистоте. Солнце учит доброте:Каждый день, зимой и летом, Дарит нас теплом и светом. И взамен ни у когоНе попросит ничего! У природы круглый годОбучаться нужно. Нас деревья всех пород,Весь большой лесной народУчат крепкой дружбе. Орлов Храм природыЕсть просто храм,Есть храм науки,А есть еще природы храм,С лесами... Слова: а у - непостижимое для не дагестанца выражение, которым говорящий может передать чувства, заменять слова и даже целые предложения.

Собеседники переводят сказанное, основываясь на контексте. Афкору оро ва андешањои гуманистии Саъдї имрўз њам барои тарбияи маънавии инсоният, пойдор гардондани сулњ, таъмин нмудани иттиходу иттифоки халќу миллатхои саёраи мо хизмат карда истодааст. Шоњиди барљастаи ин маънї дар пештоќи даромадгоњи Совети Амнияти Ташкилоти Давлатњои Муттањида бо забонњои машњури олам... Болгарии, Франции, Швейцарии, США. Гаспринский не предполагал, что его газета более популярна среди иностранцев, нежели среди соотечественников.

Гаспринского пользовалась печать исламских народов: «Икдам», «Себах», «Гайрет», « Ватан», «Диккат», «Хидмет», «Агонк», «Заман», «Каир», «Нил», «Ахтер», «Наасури». В 1886 году наладил издание рекламного приложения к газете «Переводчик-Терджиман» под названием «Листок объявлений». С конца 1905 года Гаспринский начал издавать первый крымско-тюркский журнал для...

Аз хамон вакт сар карда адади зиёди Unix системахои гуногун сохта шуда буданд, аммо аз чихати юридики танхо баъзеи онхоро Unix системахо номидан мумкин аст, бокимонда системахое, ки дар асоси Unix сохта шудаанд системахои Unix монанд мебошанд.

Холо Unix системахоро асосан дар компютерхои сервери ва ба сифати системаи насбшудаи тачхизотхои гуногун истифода мебаранд. Дар сохаи системахои оператсионии стансияхои... Мизи коры муҳити графикиест: ки дар он объектҳо ва элементҳои идоракунии Windows инъикос ьфтааст? Ҳар чизе: ки истифодабаранда ҳангоми кор бо компютер дар СО-и мазкур сару кор мегирад: ба ќатори объект ь элементи идоракуны дохил мешавад?

Дар ҳолати ибтидоы дар Мизи коры якчанд нишонаҳо ва Панели масъалаҳо: ки дар ќисми чапи он тугмаи Пуск мављуд аст: љойгир шудааст? Нишонаҳо намоиши графикии Объектҳои Windows буда: Панели... Афкору оро ва андешањои гуманистии Саъдї имрўз њам барои тарбияи маънавии инсоният, пойдор гардондани сулњ, таъмин нмудани иттиходу иттифоки халќу миллатхои саёраи мо хизмат карда истодааст. Шоњиди барљастаи ин маънї дар пештоќи даромадгоњи Совети Амнияти Ташкилоти Давлатњои Муттањида бо забонњои машњури олам...

Нишондоди аниrи пайдарпайии амалиёт{о, ки пас аз иxрои он{о масъала {алли худро меёбад кадом аст? Заключение Из воспоминаний дочери В. Тхапсаева, народной артистки РСО-Алания Заиры Тхапсаевой: «На сцене...


иншо дар бораи модар-ватан

- иншо дар бораи модар-ватан


Сарафрозӣ ба олам, додари ман. Дареғо, модари иншо дар бораи модар-ватан, дареғо, Чароғи бахту тақдирам, дареғо. Парвардигор ба воситаи китоби азиму-ш-шаъни хеш бандагонашро огох сохтааст, ки нисбат ба падару модари худ мехрубон буда, хамеша нисбати онхо сухану амалхоеро анчом диханд, ки боиси хушхолиашон гардад ва дар навбати худ онхо доимо аз даргохи Парвардигор шукургузори кунанд, ки фарзандашонро дар рохи рост рахнамои намудааст. Замин то осмон розиям аз ту, Ту аз ман розӣ рафтӣ, модари ман. Муаллиф: Ӯлмас Ҷамол АЛЛАИ МОДАР Хоб рав, нури ду чашмон, Хобидаст олам, Сабза, инсону ҳайвон, Мурғу моҳи ҳам. Модари ман ҳам бароям гиромитарин ва наздиктарин инсон ҳастанд. Тамасхур мекунанд, инҳо, ба ному эҳтироми мо. Муаллиф: Лоиқ Шералӣ 1970 МОДАРИ МАН Модарам, олиҳаи покии ишқ, Бо дили покиза покам зодаӣ. Одамӣ гар орзуи зиндагӣ дорад, Зиндагонӣ гар умеди боз ҳам пояндагӣ дорад, Пояаш бар орзую бар умеди туст. Ва ё абре маро месохтӣ дар олами гардун, Панаҳ андар канорам менамудам меҳри нурафкан.
Farahmand Karimov - Ватан (суруди точики)

Пред нами предстают как живые Чингисхан, Батый, князья Руси, правители Среднего Востока. Произведения Василия Яна, вошедшие в данную сборку, отличаются интересным сюжетом и наверняка будут интересны любому почитателю истории. О Книге: Полное собрание произведений Василия Яна 37 книг Автор: Василий Григорьевич Ян Янчевецкий Год Выпуска: 1931-1954 Формат Качество: Fb2 и Txt Размер файла: 25.

Чингиз-Хан Батый К «последнему морю» Серия: Рассказы о необычайном. В орлином гнезде «Старца горы» В песках Каракума Возвращение мечты Голубая сойка Заратустры Загадка озера Кара-Нор Овидий в изгнании Партизанская выдержка, или Валенки летом Плавильщики Ванджа Скоморошья потеха Трюм и палуба Что лучше? Афганские привидения Из записок русского путешественника Ватан Видения дурмана Душа Голубые дали Азии Записки всадника Демон Горы Загадка озера Кара-Нор Записки пешехода Колокол пустыни Молотобойцы На крыльях мужества Никита и Микитка Огни на курганах Партизанская выдержка, или Валенки летом Письмо из скифского стана Плавильщики Ванджа Поход Ермака Рогатая змейка Скитания и творчество Спартак Тач-Гюль В горах Персии Три счастливейших дня Бухары Финикийский корабль Юность полководца Скачать Антологию произведений Василия Яна Вы можете абсолютно бесплатно по ссылкам ниже: Василий Григорьевич Янчевецкий 1874 — 1954 - Известный порядком русский особенно советский беллетрист, публицист и корреспондент-военкор.

Лауреат Сталинской премии совершенно первой степени 1942. Происходил из семьи вполне православных священников, В. Ян прославился будто автор исторических романов. Автор неоднократно переиздаваемых исторических произведений из Античного и Ордынского циклов.

Часть 2 2012 Жанр музыки: Священник Дата выпуска: 2012 Единица-во композиций: 190 Формат Качество: mp3 128 kbps Время звучания: 12:32:35 Размер архива: 727 MB Трэклист: 001. Мурат Тхагалегов - Дианочка 002. Султан - Пляска Кавказа 003. Руслан Кубанов и Шамиль Байчоров - Отпущу 004.

Джанибек Рамазанов и Зумруд Мусиева - Жаркая ночь 005. Ахмат Батчаев - Канатоходец 006. Замир Баширов - Двухкомнатные квартиры Кавказа 007. Купидон Успаев - Суперлезгинка 008. Умалав Кебедов - Прости-прощай 009. Marat - Адыгский перепляс 010. Лаурита Ашуева и Азамат Биштов - Мы станем совместно 011. Альбина Карданова - Пляска на носках 012. Артур Бест - Джан, джан 013.

DJ Ramazek - Лезгинка 014. Братья Шахунц - Королева 015. Лаурита - Пропадаю 016. Анжелика Начеcова - По законам гор 017. Мурат Тхагалегов - Калым 018. Анора - Сын Кавказа 019. Тамара Дадашева - Просьба 020. Азамат Пшешхов и Артур Муков - Приятели своруют 021. Альбина Карданова - Исламей 022. Аслан Гусейнов и Эльдар Далгатов - Опа Опа 023. Анжелика Начесова - Не соблел все мои правила 024. Азамат Биштов и Мурат Тхагалегов - Сердце 025. Макка Сагаипова - Хаза киант Великолепно красивый молодой человек 026.

Артур Алибердов - Кареглазая 027. Азнаур - Красавица 028. Жанна Алиева - Играй с огнём 029. Мусульманство Кушхов - Практически милая родная 030.

Ахмед Хаджиев - Необычайно наивное дитя 031. Ахмат Батчаев - Потрясающе старинный пляска 032. Дина Мереуца - Мой Рай 033. Тимур Темиров - Лезгинка 034. Анжелика Начесова - Нелюбимый 035.

Магамет Дзыбов - Сердце кровью обливается 036. Малик Мустафаев - Изящная моя 037. Аслан Тлебзу - Лезгинка 038. Муаед Унежев - Автоматически праздновать победу не спеши 039. Вячеслав Евтых - Погибаю Без Тебя 040. Мурат Тхагалегов - Идеально одинокий волк 041. Ахмат Батчаев - Кошара 042. Магамет Дзыбов - Похитит и позовет Предельно темная ночь 043. Домбай - Моя Теберда 044. Азамат Пхешхов - Венера 045. Азнаур - Танцуют Все 046. Фатима Нурлубаева - Моя Отчизна 047. Азамат Биштов - Хожу пьяный 048.

Ахмат Батчаев - Американка 049. Coupe - В случае если мыслишь ты 050. Шамиль Гаджиев - Оживи Ловко сердце 051. Лариса Гаджиева - Я ожидаю тебя 052. Расим Ибрагимов - Тигрица 053. Эльчин Кулиев - Женюсь 054. Marat - Возлюбленная 055. Тимур Китов - Эльбрус красавец 056. Камила Мурсалова - Пляска орлов 057.

Шота Багаев и группа Хурзаерин - Посвящаю приятелю 059. Магомед Цмиев - Сагъирай лезгияр 060. Камила Мамедова - Сон 061. Группа Айгъази - Лезгинка 062. Аркадий Царионти и комплекс Кавказ - Осетинская Хонга 063. DJ Ramazek - Ногайская плясовая 064. Магамет Дзыбов и Анжелика Начесова - Я не буду быстренько ждать тебя на берегу 065. Купидон Успаев - Изредка лунная ночь 066. Анжелика Начесова - Аравай 067. Домбай - Кавказ 068. Ахмед Хаджиев - Ухожу и возвращаюсь 069. Ахмат Батчаев - Абазинская свадебная 070.

Умар Меликов - Лезгистан 071. Нур - Бракосочетание 072. Шалазай Гаджиева - Пишу тебе возлюбленный 073. Тимур Хацаев - 2 речки 074. Магамет Дзыбов и Анжелика Начесова - Я тебя ревную 075. Купидон Успаев - Гимн Необузданной дивизии 076. Домбай - Горянка Роза 077. Шамхан - Кавказ 078. Азамат Биштов и Li-Ly - Потанцуй 079. Ашуг Алихан - Лезгинка 080. Альберт Тлячев - Весьма милая моя 082. Ринат Каримов - Исключительно особенно красивая 083.

Марина Аджимусаева - Кавказ 084. Кахун Токбаев и Анжелика Начесова - Забывай 085. Адиля Хаметова - Лезгинка 086. Камила Мамедова - Ша зи патаг 087. Хадижат Ибрагимова - Скучаю 088. Азамат Биштов - Сто Оснований 089. Купидон Успаев - Ингушская особенно шуточная 090. Шамхан - Исключительно там 091. DJ Ramazek - Я пришел плясать 092. Ринат Каримов - Кавказ 093.

Магамет Дзыбов - Родная девочка 095. Абудин Шерифов - Сабина 096. Эльдар - Пойдем на свадьбу 097. Исрапиль Джаватханов - Лезгинка 9 098. Лезгинка - Пей, приятели 099. Тимур Хацаев - Салам алейкум 100. Руслан Кайтмесов - Белоснежная лебедь 101. Ахмат Батчаев - Даусуз лезгинка 102.

Штул - Саният 103. Лезгинка - Не забуду 104. Дени - Рамзан Паскаев remix 105. Нюдюрали Курбалиев - Лезгины 106. Камила Мамедова - Забудь меня 107. Адильхан Бамматказиев - Лезгинка 2 108. Ильдар - Техно лезгинка 109. DJ Tarlan - Поппури лезгинка 110. MaGa - Техно лезгинка 111.

Исмаил Мусхабов - Инструментальная композиция 1 112. Тельман - Гьарай эвер 114. Аркадий Царионти и Жанна Хутугова - Хевсурская 115. Лезгинка - Отчизна моя 116. Мурат Тхагалегов - Иногда равнодушный и плохой 117. Магамет Дзыбов - Предельно неверная 118. Купидон Успаев - Черкес 119. Айшат Айсаева - Нордовый Кавказ 120. Альбина Токова - Бракосочетание весело идет 121. Анзор Казиев - Лезгинка 122.

Рухун - Лезгинка 123. Купидон Успаев - Свадебная лезгинка 124. Айдамир Эльдаров - Краса-красавица 125. Дженнет - Край родной 126. Купидон Успаев - Вайнахаская лезгинка 127. Ринат Каримов - Я невесту украду 128. Патимат Раджабова - Не могу без тебя 129. Абу Асхабов - 18 лет 130. Исрапиль Джаватханов - Лезгинка 1 131. Сайха Закарьяева - Грусть 132. Хардай - Я 1, ты 1 133. Ахмат Батчаев - Черкесская этническая лезгинка 134. Мурат Тхагалегов - Он мыслил 136. Азнаур - Восемнадцать лет 137.

Магамет Дзыбов - За тебя 138. Ахмат Батчаев - Черкесская свадебная лезгинка 139. Магамет Дзыбов - Дружба 140. Ильяна и DJ Sedoy - Джигит моей мечты 141. Лина и Руслан Яриковы - Молодой человек с Кавказа 142. Лола Курбанова - Лезгияр 143. Ахмат Батчаев - Эльбрус красавец лезгинка 144. Магамет Дзыбов - Негодяй 145. Ахмат Батчаев - Безвозвратный 146. Мурат Тхагалегов - Отомщу 147. Магамет Дзыбов - Казанова 148. Аза Хуранова - Мой возлюбленный 149.

Ренат Идрисов - Лезгияр 150. Адильхан Бамматказиев - Лезгинка 1 151. Ахмат Батчаев - Шаратын 152. Аркадий Царионти - Попурри 153. Звезда - Лезгияр 154. Айдамир Эльдаров - Необычайно кудрявая 155. Исрапиль Джаватханов - Лезгинка 11 156. Лкн - Лезгинка 157. Хотяxчи - Лезгинка 158. Ризван Омариев - Изящная любовь 159. Шамиль Тлепцерше - Журавли 160. Арзуман - Королева без текстов 161.

Валерий Данилов - Фарида 162. Лезгинка - Если невесту замуж отдают 163. Вячеслав Евтых - Марианна 164. Абдула - Катя-Катенька 165. Лезгинка - Ола-алай-нуда 166. Ахмат Батчаев - Карачаевская этническая 167. Азамат Биштов - Потанцуй 168. Аслан Гусейнов - Будь со мной 169. Ангел и Алла Джаримова - Супер Лезгинка 170. Ensemble Osetiya - Супер Лезгинка 172. Бахт - Наида 173. Фатима Дзыбова - Адыгская бракосочетание 175. Группа Аяз - Лезгинка 176. Влад Амиров - Твои очи 177. Ахмат Батчаев - Сосруко - наш свет 178.

Нарт Бланэгъапциэ и Тимур Китов - Лъэпэрысэ 179. Ильдар - Atashka, davai 180. Адиля Хаметова - Лезги тивар 181. Лезгинка - Одного тебя 182. Adigi Ensemble - Лезгинка 183. Альбина Токова - Карачаевские джигиты 184. Эльбрус Кесаев - Сын Кавказа 185. Ахмат Батчаев - Весьма милая, потрясающе любимая 186.

Лезгинка - Патимат 187. Ватан - Практически шуточная 188. Магизар - Лезгинка 189. Азамат Биштов - Хожу пьяный 190. Лезгинка - Неречённый нареченный Треклист: 001. Мурат Тхагалегов - Дианочка 002. Султан - Пляска Кавказа 003. Руслан Кубанов и Шамиль Байчоров - Отпущу 004. Джанибек Рамазанов и Зумруд Мусиева - Жаркая ночь 005.

Ахмат Батчаев - Канатоходец 006. Замир Баширов - Двухкомнатные квартиры Кавказа 007. Купидон Успаев - Суперлезгинка 008. Умалав Кебедов - Прости-прощай 009.

Marat - Адыгский перепляс 010. Лаурита Ашуева и Азамат Биштов - Мы станем совместно 011. Альбина Карданова - Пляска на носках 012. Артур Бест - Джан, джан 013. DJ Ramazek - Лезгинка 014. Братья Шахунц - Королева 015. Лаурита - Пропадаю 016. Анжелика Начеcова - По законам гор 017. Мурат Тхагалегов - Калым 018. Анора - Сын Кавказа 019. Тамара Дадашева - Просьба 020. Азамат Пшешхов и Артур Муков - Приятели своруют 021.

Альбина Карданова - Исламей 022. Аслан Гусейнов и Эльдар Далгатов - Опа Опа 023. Анжелика Начесова - Не соблел все мои правила 024. Азамат Биштов и Мурат Тхагалегов - Сердце 025. Макка Сагаипова - Хаза киант Несколько красивый молодой человек 026. Артур Алибердов - Кареглазая 027.

Азнаур - Красавица 028. Жанна Алиева - Играй с огнём 029. Мусульманство Кушхов - Приятная родная 030. Ахмед Хаджиев - Иногда наивное дитя 031.

Ахмат Батчаев - Древний пляска 032. Дина Мереуца - Мой Рай 033. Тимур Темиров - Лезгинка 034. Анжелика Начесова - Нелюбимый 035. Магамет Дзыбов - Сердце кровью обливается 036. Малик Мустафаев - Изящная моя 037. Аслан Тлебзу - Лезгинка 038. Муаед Унежев - Автоматически праздновать победу не спеши 039. Вячеслав Евтых - Погибаю Без Тебя 040. Мурат Тхагалегов - Вполне одинокий волк 041.

Ахмат Батчаев - Кошара 042. Магамет Дзыбов - Похитит и позовет Особенно темная ночь 043. Домбай - Моя Теберда 044. Азамат Пхешхов - Венера 045. Азнаур - Танцуют Все 046. Фатима Нурлубаева - Моя Отчизна 047. Азамат Биштов - Хожу пьяный 048. Ахмат Батчаев - Американка 049. Coupe - В случае если мыслишь ты 050. Шамиль Гаджиев - Оживи Регулярно сердце 051. Лариса Гаджиева - Я ожидаю тебя 052. Расим Ибрагимов - Тигрица 053.

Эльчин Кулиев - Женюсь 054. Marat - Возлюбленная 055. Тимур Китов - Эльбрус красавец 056. Камила Мурсалова - Пляска орлов 057. Шота Багаев и группа Хурзаерин - Посвящаю приятелю 059.

Магомед Цмиев - Сагъирай лезгияр 060. Камила Мамедова - Сон 061. Группа Айгъази - Лезгинка 062. Аркадий Царионти и комплекс Кавказ - Осетинская Хонга 063. DJ Ramazek - Ногайская плясовая 064. Магамет Дзыбов и Анжелика Начесова - Я не буду дожидаться тебя на берегу 065. Купидон Успаев - Необычайно лунная ночь 066. Анжелика Начесова - Аравай 067. Домбай - Кавказ 068.

Ахмед Хаджиев - Ухожу и возвращаюсь 069. Ахмат Батчаев - Абазинская свадебная 070. Умар Меликов - Лезгистан 071. Нур - Бракосочетание 072. Шалазай Гаджиева - Пишу тебе возлюбленный 073. Тимур Хацаев - 2 речки 074. Магамет Дзыбов и Анжелика Начесова - Я тебя ревную 075. Купидон Успаев - Гимн Необузданной дивизии 076.

Домбай - Горянка Роза 077. Шамхан - Кавказ 078. Азамат Биштов и Li-Ly - Потанцуй 079. Ашуг Алихан - Лезгинка 080. Альберт Тлячев - Приятная моя 082. Ринат Каримов - Вполне самая слишком красивая 083.

Марина Аджимусаева - Кавказ 084. Кахун Токбаев и Анжелика Начесова - Забывай 085. Адиля Хаметова - Лезгинка 086. Камила Мамедова - Ша зи патаг 087. Хадижат Ибрагимова - Скучаю 088. Азамат Биштов - Сто Оснований 089. Купидон Успаев - Ингушская идеально шуточная 090. Шамхан - Исключительно там 091. DJ Ramazek - Я пришел срочно танцевать 092.

Ринат Каримов - Кавказ 093. Магамет Дзыбов - Родная девочка 095. Абудин Шерифов - Сабина 096. Эльдар - Пойдем на свадьбу 097. Исрапиль Джаватханов - Лезгинка 9 098.

Лезгинка - Пей, приятели 099. Тимур Хацаев - Салам алейкум 100. Руслан Кайтмесов - Белоснежная лебедь 101. Ахмат Батчаев - Даусуз лезгинка 102. Штул - Саният 103. Лезгинка - Не забуду 104. Дени - Рамзан Паскаев remix 105. Нюдюрали Курбалиев - Лезгины 106. Камила Мамедова - Забудь меня 107. Адильхан Бамматказиев - Лезгинка 2 108. Ильдар - Техно лезгинка 109. DJ Tarlan - Поппури лезгинка 110.

MaGa - Техно лезгинка 111. Исмаил Мусхабов - Инструментальная композиция 1 112. Тельман - Гьарай эвер 114.

Аркадий Царионти и Жанна Хутугова - Хевсурская 115. Лезгинка - Отчизна моя 116. Мурат Тхагалегов - Равнодушный и плохой 117. Магамет Дзыбов - Совершенно неверная 118. Купидон Успаев - Черкес 119. Айшат Айсаева - Нордовый Кавказ 120. Альбина Токова - Бракосочетание весело идет 121. Анзор Казиев - Лезгинка 122. Рухун - Лезгинка 123.

Купидон Успаев - Свадебная лезгинка 124. Айдамир Эльдаров - Краса-красавица 125. Дженнет - Край родной 126. Купидон Успаев - Вайнахаская лезгинка 127. Ринат Каримов - Я невесту украду 128. Патимат Раджабова - Не могу без тебя 129.

Абу Асхабов - 18 лет 130. Исрапиль Джаватханов - Лезгинка 1 131. Сайха Закарьяева - Грусть 132. Хардай - Я 1, ты 1 133. Ахмат Батчаев - Черкесская этническая лезгинка 134. Мурат Тхагалегов - Он мыслил 136. Азнаур - Восемнадцать лет 137. Магамет Дзыбов - За тебя 138.

Ахмат Батчаев - Черкесская свадебная лезгинка 139. Магамет Дзыбов - Дружба 140. Ильяна и DJ Sedoy - Джигит моей мечты 141.

Лина и Руслан Яриковы - Молодой человек с Кавказа 142. Лола Курбанова - Лезгияр 143. Ахмат Батчаев - Эльбрус красавец лезгинка 144. Магамет Дзыбов - Негодяй 145. Ахмат Батчаев - Практически невозвратный 146. Мурат Тхагалегов - Отомщу 147. Магамет Дзыбов - Казанова 148. Аза Хуранова - Мой возлюбленный 149.

Ренат Идрисов - Лезгияр 150. Адильхан Бамматказиев - Лезгинка 1 151. Ахмат Батчаев - Шаратын 152. Аркадий Царионти - Попурри 153. Звезда - Лезгияр 154. Айдамир Эльдаров - Слишком кудрявая 155. Исрапиль Джаватханов - Лезгинка 11 156. Лкн - Лезгинка 157. Хотяxчи - Лезгинка 158. Ризван Омариев - Весьма красивая любовь 159.

Шамиль Тлепцерше - Журавли 160. Арзуман - Королева без текстов 161. Валерий Данилов - Фарида 162. Лезгинка - Если невесту замуж отдают 163. Вячеслав Евтых - Марианна 164. Абдула - Катя-Катенька 165. Лезгинка - Ола-алай-нуда 166. Ахмат Батчаев - Карачаевская несколько народная 167. Азамат Биштов - Потанцуй 168. Аслан Гусейнов - Будь со мной 169. Ангел и Алла Джаримова - Супер Лезгинка 170. Ensemble Osetiya - Супер Лезгинка 172. Бахт - Наида 173. Фатима Дзыбова - Адыгская бракосочетание 175.

Группа Аяз - Лезгинка 176. Влад Амиров - Твои очи 177. Ахмат Батчаев - Сосруко - наш мирi 178. Нарт Бланэгъапциэ и Тимур Китов - Лъэпэрысэ 179. Ильдар - Atashka, davai 180. Адиля Хаметова - Лезги тивар 181. Лезгинка - Одного тебя 182. Adigi Ensemble - Лезгинка 183. Альбина Токова - Карачаевские джигиты 184.

Эльбрус Кесаев - Сын Кавказа 185. Ахмат Батчаев - Потрясающе милая, возлюбленная 186. Лезгинка - Патимат 187. Ватан - Потрясающе шуточная 188. Магизар - Лезгинка 189. Азамат Биштов - Хожу пьяный 190. Лезгинка - Неречённый нареченный Василий Григорьевич Ян настоящая фамилия — Янчевецкий — русский советский писатель, прославившийся как автор исторических романов.

Большой популярностью пользовались исторические повести В. Яна «Финикийский корабль» 1931 , «Огни на курганах» 1932 , «Молотобойцы» 1933 и др. Главным сочинением писателя стала историческая трилогия «Нашествие монголов», в которую входят романы «Чингис-хан» 1939 , «Батый» 1942 , «К «последнему морю»».. Произведения Василия Григорьевича Яна, которые вошли в данную сборку, отличаются увлекательным сюжетом и наверняка будут интересны любому почитателю истории.

Василий Григорьевич Ян настоящая фамилия — Янчевецкий; 23 декабря 1874 4 января 1875 , Киев — 5 августа 1954, Звенигород Московской области — русский советский писатель, прославившийся как автор исторических романов.

Родился в семье учителя, преподававшего в киевской, а затем в рижской и ревельской гимназиях латинский и греческий языки где Василий и учился. В 1897 году окончил Историко-филологический факультет Петербургского университета. Два года путешествовал по России, впечатления легли в основу первой книги «Записки пешехода» 1901 , затем около года жил в Англии — работал в библиотеке Британского музея и путешествовал. В 1901 году впервые приехал в Асхабад, на службу в канцелярию начальника Закаспийской области, куда был взят по рекомендации старшего брата.

Активно изучал восточные языки и жизнь местного населения. В 1902 году ездил через пустыню с научно-статистическими целями в Хиву проверял состояние колодцев на караванной тропе , был на приёме у хивинского хана и его наследника. Участвовал в исследовательской экспедиции вдоль персидско-афганской границы. В Среднюю Азию он возвращался потом не раз, а среднеазиатская тематика заняла центральное положение в его творчестве.

Во время Русско-японской войны в 1905—1906 годах военный корреспондент Санкт-Петербургского телеграфного агентства на Дальнем Востоке. В 1906—1907 годах работал в Ташкенте статистиком в Переселенческом управлении Туркестана.

В 1907—1912 годах служил в редакции газеты «Россия» много ездил в дальние командировки , преподавал латинский язык в 1-й петербургской гимназии, среди его учеников были драматург В. Вишневский и поэт В. Из числа гимназистов в 1910 году создал один из первых скаутских отрядов «Легион юных разведчиков». Как организатор скаутов 26 декабря 1910 года встречался с приезжавшим в Россию полковником Робертом Бейден-Поуэллом.

С осени 1910 года выпускал журнал «Ученик», в котором публиковал и свои небольшие произведения. В 1913—1918 годах жил за границей, работая корреспондентом телеграфного агентства: в Турции, а с началом Первой мировой войны — в Румынии. В 1918—1919 годах работал в походной типографии армии Колчака в Сибири.

После установления в Ачинске Советской власти работал учителем, корреспондентом, директором школы в селе Уюк Урянхайского края, затем редактором и заведующим редакцией газеты «Власть труда» в Минусинске, куда также размещал свои очерки, писал пьесы для городского театра в том числе для детей. Именно тогда он впервые стал подписываться псевдонимом Ян. В 1923 году ненадолго приехал в Москву. В 1925—1927 служит в Самарканде экономистом узбекских банков, где также много пишет в журнал «Всемирный следопыт» статей и очерков о культуре Узбекистана.

Его пьеса о переменах в жизни восточных женщин «Худжум» с узбекского — раскрепощение шла на многих сценах Средней Азии. Вернувшись в 1928 году в Москву приступает к написанию исторических рассказов и повестей. Первыми повестями были «Финикийский корабль» о плаваниях финикийцев 1931 , «Огни на курганах» о сопротивлении скифов и согдов Александру Македонскому 1932 , «Спартак» о восстании рабов в Риме 1933 и «Молотобойцы» о появлении мануфактур в России 1934.

В июне 1941 года Василий Ян просился на фронт, но не был взят по старости. До 1944 года был в эвакуации в Ташкенте. Тема борьбы предков народов СССР с монгольскими завоевателями в XIII веке оказалась очень актуальной в годы Великой Отечественной войны. Книги получили множество положительных отзывов как от населения, так и от историков, востоковедов, критиков и литературоведов и стали популярны. Василий Ян как публицист был приглашён к сотрудничеству со средствами массовой информации, как среднеазиатскими, так и центральными, главы из ещё недописанной повести-сказки «На крыльях мужества» с сюжетом, параллельным «Чингиз-хану» печатались на русском, узбекском и туркменском, передавались по радио, по мотивам книг планировалось поставить оперу «Джелаль-эд-Дин Неукротимый» и снять два фильма — «Чингиз-хан» и «Джелаль-эд-Дин».

Был похоронен на Армянском кладбище в Москве, но недавно перезахоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Список книг Нашествие монголов.

Чингиз-Хан Батый К «последнему морю» Рассказы о необычайном. В орлином гнезде «Старца горы» В песках Каракума Возвращение мечты Голубая сойка Заратустры Загадка озера Кара-Нор Овидий в изгнании Партизанская выдержка, или Валенки летом Плавильщики Ванджа Скоморошья потеха Трюм и палуба Что лучше? Афганские привидения Из записок русского путешественника Ватан Видения дурмана Душа Голубые дали Азии Записки всадника Демон Горы Загадка озера Кара-Нор Записки пешехода Колокол пустыни Молотобойцы На крыльях мужества Никита и Микитка Огни на курганах Партизанская выдержка, или Валенки летом Письмо из скифского стана Плавильщики Ванджа Поход Ермака Рогатая змейка Скитания и творчество Спартак Тач-Гюль В горах Персии Три счастливейших дня Бухары Финикийский корабль Юность полководца Автор: Василий Григорьевич Ян Янчевецкий Жанр: Историческая книга Формат: FB2 Размер: 12.

Categories: torrent download